Kariat El FinganGalesat.
Galesat wel khouf be enaiha.
Tate-amalo fingaan el makloub.

Kalit ya walady la tahzaan.
Kalit ya walady la tahzaan.

Fal houb alaika houal maktoob,
Ya walady.
Al houb alaika houal maktoob,
Ya walady.
Al houb alaika houal maktoob,
Ya walady.
Al houb alaika houal maktoob,
Ya walady.

Galesat.
Galesat wel khouf be enaiha.
Tate-amalo fingaan el makloub.

Kalit ya walady la tahzaan.
Kalit ya walady la tahzaan.

Fal houb alaika houal maktoob,
Ya walady.
Al houb alaika houal maktoob,
Ya walady.
Al houb alaika houal maktoob,
Ya walady.
Al houb alaika houal maktoob,
Ya walady.

Galesat.
Galesat wel khouf be enaiha.
Tate-amalo fingaan el makloub.

Kalit ya walady la tahzaan.
Kalit ya walady la tahzaan.

Fal houb alaika houal maktoob,
Ya walady.
Al houb alaika houal maktoob,
Ya walady.
Al houb alaika houal maktoob,
Ya walady.
Al houb alaika houal maktoob,
Ya walady.

Ya walady, kutmata shaheedan.
Ya walady, kutmata shaheedan.
Ya walady, kutmata shaheedan.

Man mata feda-an lel mahboob.
Man mata feda-an lel mahboob.
Man mata feda-an lel mahboob.
Man mata feda-an lel mahboob.

Ya walady, kutmata shaheedan.
Ya walady, kutmata shaheedan.
Ya walady, kutmata shaheedan.

Man mata feda-an lel mahboob.
Man mata feda-an lel mahboob.
Man mata feda-an lel mahboob.
Man mata feda-an lel mahboob.

Ya walady, ya walady.

(Music Interlude)

Basartoo
Basartoo we nagamtoo kathiraan.
Lakinee lam akrak abadan,
Finganan yoshbihoo finganak.

Basartoo
Basartoo we nagamtoo kathiraan.
Lakinee lam arif abadan,
Ahzanan toshbihoo ahzanaak.

Basartoo
Basartoo we nagamtoo kathiraan.
Lakinee lam akrak abadan,
Finganan yoshbihoo finganak.

Basartoo
Basartoo we nagamtoo kathiraan.
Lakinee lam arif abadan,
Ahzanan toshbihoo ahzanaak.

Basartoo
Basartoo we nagamtoo kathiraan.
Lakinee lam akrak abadan,
Finganan yoshbihoo finganak.

Basartoo
Basartoo we nagamtoo kathiraan.
Lakinee lam arif abadan,
Ahzanan toshbihoo ahzanaak.

Makdooroka antamdy abadaan.
Fee bahr el houb be ghair kelou.
We takounoo hayatooka tool al omry.
Tool al omry ketaba demou.

Makdooroka antamdy abadaan.
Fee bahr el houb be ghair kelou.
We takounoo hayatooka tool al omry.
Tool al omry ketaba demou.

Makdooroka antamdy abadaan.
Fee bahr el houb be ghair kelou.
We takounoo hayatooka tool al omry.
Tool al omry ketaba demou.

Makdooroka anta taabka masgoonan.
Bainal ma-ee we bainal naar.
Makdooroka anta taabka masgoonan.
Bainal ma-ee we bainal naar.

Makdooroka anta taabka masgoonan.
Bainal ma-ee we bainal naar.
Makdooroka anta taabka masgoonan.
Bainal ma-ee we bainal naar.

Fa be raghm gameia hara-ikiny.
Wa be raghm gameia sawabikihy.
Fa be raghm gameia hara-ikiny.
Wa be raghm gameia sawabikihy.

Wa be raghm el hozn elle sakeny feena.
Layla nahaar.
Wa be raghm el hozn elle sakeny feena.
Layla nahaar.

Wa de raghm el reeh.
Wa be raghm el gaw el matary wal asaar.

El hob sayabka ya walady.
El hob sayabka ya walady.
El hob sayabka ya walady.
El hob sayabka ya walady.

Ahla al akdar.
Ahla al akdar.

Ya walady.

Makdooroka anta taabka masgoonan.
Bainal ma-ee we bainal naar.
Makdooroka anta taabka masgoonan.
Bainal ma-ee we bainal naar.

Makdooroka anta taabka masgoonan.
Bainal ma-ee we bainal naar.
Makdooroka anta taabka masgoonan.
Bainal ma-ee we bainal naar.

Fa be raghm gameia hara-ikiny.
Wa be raghm gameia sawabikihy.
Fa be raghm gameia hara-ikiny.
Wa be raghm gameia sawabikihy.

Wa be raghm el hozn elle sakeny feena.
Layla nahaar.
Wa be raghm el hozn elle sakeny feena.
Layla nahaar.

Wa de raghm el reeh.
Wa be raghm el gaw el matary wal asaar.

El hob sayabka ya walady.
El hob sayabka ya walady.
El hob sayabka ya walady.
El hob sayabka ya walady.

Ahla al akdar.
Ahla al akdar.

Ya walady.
Ya walady.

(Music Interlude 2)

Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.
Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.

Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.
Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.

Famooha marsoomon kalaankood.
Dehkatoha anghamoon wa awrood.
Famooha marsoomon kalaankood.
Dehkatoha anghamoon wa awrood.

Wal shaar el ghagaree wel magnoon,
Yo safiroo fe kol al donia.

Kad taghidoo amrakiton, ya walady.
Ahwaha alkalb
Heyal donia.

Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.
Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.

Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.

Famooha marsoomon kalaankood.
Dehkatoha anghamoon wa awrood.
Famooha marsoomon kalaankood.
Dehkatoha anghamoon wa awrood.

Wal shaar el ghagaree wel magnoon,
Yo safiroo fe kol al donia.

Kad taghidoo amrakiton, ya walady.
Ahwaha alkalb
Heyal donia.

Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.
Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.

Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.
Famooha marsoomon kalaankood.
Dehkatoha anghamoon wa awrood.

Wal shaar el ghagaree wel magnoon,
Yo safiroo fe kol al donia.
Kad taghidoo amrakiton, ya walady.
Ahwaha alkalb
Heyal donia.

Be hayateeka ya walady, emrakatoon.
Einahaa, sobhanaal maabood.
Famooha marsoomon kalaankood.
Dehkatoha anghamoon wa awrood.

Wal shaar el ghagaree wel magnoon,
Yo safiroo fe kol al donia.
Kad taghidoo amrakiton, ya walady.
Ahwaha alkalb
Heyal donia.

Lakina sama-ika momtiratoon
We tari-koka masdoodon masdood.
Lakina sama-ika momtiratoon
We tari-koka masdoodon masdood.

Lakina sama-ika momtiratoon
We tari-koka masdoodon masdood.

Fa habibaty kalbika, ya walady.
Na-imatoon fekasr el marsood.

Man yadkhoolo hogratiha.
Man yatloboo yadiha.
Man yabnoo men soory hadikatiha.

Man howal faak dafa-iriha.
Man howal faak dafa-iriha.

Ya walady, Mafkoodon.
Mafkoodon.
Mafkoodon.
Mafkood!

Fa habibaty kalbika, ya walady.
Na-imatoon fekasr el marsood.

Man yadkhoolo hogratiha.
Man yatloboo yadiha.
Man yabnoo men soory hadikatiha.

Man howal faak dafa-iriha.
Man howal faak dafa-iriha.

Ya walady, Mafkoodon.
Mafkoodon.
Mafkoodon.
Mafkood!

Ya walady, ya walady.

(Music Interlude 3)

Satifatishoo anha ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Satifatishoo anha ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Satifatishoo anha ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Satifatishoo anha ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Satifatishoo anha ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Wa tagoobo biharaan wa bihara.
Wa tafidoo dimoo-oka anhara.
Wa tagoobo biharaan wa bihara.
Wa tafidoo dimoo-oka anhara.

Wa siyakboro houznoka
Hatta yosbiha ashgaraan.

(Music Interlude 4)

Satifatishoo anha ya walady, ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Satifatishoo anha ya walady, ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Satifatishoo anha ya walady, ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Wa tagoobo biharaan wa bihara.
Wa tafidoo dimoo-oka anhara.
Wa tagoobo biharaan wa bihara.
Wa tafidoo dimoo-oka anhara.

Wa tagoobo biharaan wa bihara.
Wa tafidoo dimoo-oka anhara.
Wa siyakboro houznoka
Hatta yosbiha ashgaraan. Ashgaraan.

(Music Interlude 5)

Satifatishoo anha ya walady, ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Satifatishoo anha ya walady, ya walady,
Fee kol makaan.
Wa satasaalo anhaa maug el bahr.
We tasaalo fairouz el shitaan.

Wa tagoobo biharaan wa bihara.
Wa tafidoo dimoo-oka anhara.
Wa tagoobo biharaan wa bihara.
Wa tafidoo dimoo-oka anhara.

Wa siyakboro houznoka
Hatta yosbiha ashgaraan. Ashgaraan.

(Music Interlude 6)

Wa sitarga yawmaan, ya walady.
Mahzooman, maksooran wigdaan.
Wa sitarga yawmaan, ya walady.
Mahzooman, maksooran wigdaan.

Wa sitarga yawmaan, ya walady.
Mahzooman, maksooran wigdaan.
Wa sataarifu baady rahil el omr
Bi-inaaka konty totarido khaita dokh-aan.

Wa sitarga yawmaan, ya walady.
Mahzooman, maksooran wigdaan.
Wa sitarga yawmaan, ya walady.
Mahzooman, maksooran wigdaan.

Wa sitarga yawmaan, ya walady.
Mahzooman, maksooran wigdaan.
Wa sataarifu baady rahil el omr
Bi-inaaka konty totarido khaita dokh-aan.

Fa habibato kalbika,
Laysalaha ardoon
Aw wataanoon aw onwan.

Fa habibato kalbika,
Laysalaha ardoon
Aw wataanoon aw onwan.

Fa habibato kalbika,
Laysalaha ardoon
Aw wataanoon aw onwan.

Ma asaab antahawa amraataan.
Ya walady, laysalaha onwaan.
Ma asaab antahawa amraataan.
Ya walady, laysalaha onwaan.
Ma asaab antahawa amraataan.
Ya walady, laysalaha onwaan.

Laysalaha onwaan.
Laysalaha onwaan.
Onwaan.
Onwaan!

Ma asaab antahawa amraataan.
Ya walady, laysalaha onwaan.
Ma asaab antahawa amraataan.
Ya walady, laysalaha onwaan.

Laysalaha onwaan.
Laysalaha onwaan.
Onwaan.
Onwaan!

Ya walady,
Ya walady!

Retour index Lyrics


top egypte Ghinae Com | Bargamzik Com | Oumkalsoum Com |